Marek   Wojtczak
Komornik Sądowy

Wnioski

Aby złożyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski poniżej) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ww. ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

    1. o egzekucję z nieruchomości;
    2. o wydanie nieruchomości;
    3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
    4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
    5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wobec czego tutejsza kancelaria może prowadzić sprawy na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Jeśli nie potraficie Państwo wskazać sposobów egzekucji (majątku, źródeł dochodu dłużnika), to w odpowiednich rubrykach wniosku należy wpisać 'wg ustaleń komornika’. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Aktualności

Kontakt

ul. Włodarzewska 70H lok. 9
02-393 Warszawa

Rachunek bankowy

PL 17 1240 1053 1111 0010 7689 8041
Bank Pekao SA Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Godziny pracy

Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00

Scroll to Top